Kazneno pravo

Kazneno pravo je grana prava koja se bavi definiranjem, tumačenjem i primjenom pravnih normi koje uređuju kaznena djela, kazne i postupke protiv počinitelja tih djela. Naša uloga je pružiti pravnu pomoć, savjetovati i braniti naše klijente tijekom cijelog kaznenog postupka.

Jedan od važnih aspekata u kaznenom pravu je priprema obrane. Radimo s našim klijentima na prikupljanju relevantnih informacija, svjedočanstava i dokaza kako bismo izgradili snažnu obranu. Analiziramo zakonitost postupka, istražujemo relevantne činjenice i pripremamo strategiju obrane koja odgovara specifičnom slučaju.

Osim toga, poduzimamo pravne korake kako bismo osporili presude ili odluke donesene u kaznenim postupcima putem žalbi i revizija pred višim sudovima. Sudjelujemo u suđenjima, predstavljajući naše klijente i argumentirajući njihovu obranu. Također pregovaramo s tužiteljstvom o kaznama, uključujući mogućnost sklapanja sporazuma o priznanju krivnje.

Uz to, pružamo pravne savjete i zastupamo klijente tijekom istraga kaznenih djela, osiguravajući da se poštuju njihova prava.

Također pružamo pravnu podršku i savjete klijentima koji su uključeni u postupke oduzimanja imovine. Oduzimanje imovine može se provesti kao rezultat kaznenog djela ili u okviru postupka protiv pranja novca. Naša uloga je zaštititi interese klijenta i osigurati da se primjenjuju zakoniti postupci oduzimanja imovine.

Pored toga, možemo zastupati klijente u postupcima pomirenja ili alternativnom rješavanju sporova. Ovi postupci mogu biti korisni u određenim situacijama kako bi se postigao sporazum između optužbe i obrane bez potrebe za suđenjem. Kao odvjetnici specijalizirani za kazneno pravo, imamo iskustva u pregovaranju i pronalaženju rješenja koja zadovoljavaju sve strane u postupku.

Uz to, pružamo pravne savjete o kaznenopravnim pitanjima, pomažemo klijentima u razumijevanju njihovih prava, mogućnosti i obveza prema zakonu. Edukacija klijenata o kaznenom pravu i njihovim pravima važan je dio našeg rada.

Predmeti koje pokrivamo su raznoliki i uključuju različite vrste kaznenih djela, kao što su nasilni zločini, krađe, prevara, dilanje droge, korupcija, ubojstva i mnoge druge. Naš cilj je uvijek pružiti profesionalnu, stručnu i efikasnu pravnu podršku našim klijentima u svim aspektima kaznenog prava.