Civilno pravo

pružamo usluge u području civilnog prava. Civilno pravo obuhvaća širok spektar predmeta i regulira odnose između pojedinaca, organizacija i institucija. Naš odvjetnički ured stručan je u ovom području i pružamo podršku našim klijentima u sljedećim predmetima:

  1. Ugovorno pravo: Naš tim se bavi sklapanjem, izvršavanjem i raskidom ugovora između pojedinaca ili organizacija. Pružamo pravne usluge u vezi s kupoprodajom, najmom, ugovorima o uslugama, ugovorima o radu, ugovorima o građenju i drugim oblicima ugovornih odnosa.

  2. Imovinsko pravo: Odvjetnički ured savjetuje klijente o pravima i obvezama vezanim za imovinu, uključujući posjed, vlasništvo, stvarna prava, pravo nasljeđivanja, hipoteke, osiguranje imovine i druga pitanja koja se odnose na imovinski status.

  3. Obligacijsko pravo: Pružamo pravnu podršku u vezi s obvezama i ugovorima. Naš tim se bavi pitanjima odgovornosti, naknade štete, neosnovanog bogaćenja, ugovornih odnosa i drugim pravnim odnosima koji proizlaze iz obveza.

  4. Obiteljsko pravo: Odvjetnički ured specijaliziran je za pitanja koja se tiču braka, razvoda, skrbništva nad djecom, alimentacije, posvajanja, nasljeđivanja i drugih pitanja vezanih za obiteljske odnose.

  5. Nasljedno pravo: Pružamo pravne usluge koje se odnose na prenošenje imovine nakon smrti osobe. Naši odvjetnici se bave pitanjima vezanim za oporuku, zakonsko nasljeđivanje, izvršenje oporuke i druga pitanja vezana za nasljeđivanje.

  6. Građansko procesno pravo: Strućnjaci smo u području građanskog procesnog prava. Pružamo pravne usluge vezane za tužbe, odgovore na tužbe, dokaze, svjedočenje, postupke izvršenja i druge procedure u građanskim sporovima.

  7. Intelektualno vlasništvo: Možemo vam pomoći u zaštiti vaših prava intelektualnog vlasništva, uključujući patente, autorska prava, žigove, industrijski dizajn, trgovačke tajne i druga prava intelektualnog vlasništva.

  8. Radno pravo: Pružamo pravne savjete i zastupanje u pitanjima koja se tiču prava i obveza radnika i poslodavaca. Naš tim vam može pomoći u područjima kao što su ugovori o radu, radno vrijeme, plaće, radni uvjeti, zaštita na radu, kolektivni ugovori i radni sporovi.

Naš cilj je pružiti kvalitetnu pravnu podršku našim klijentima u svim područjima civilnog prava, osiguravajući zaštitu njihovih prava i interesa.